Na doplnení našej stránky neustále pracujeme

STAVOJ

STAVOJ

“Spoločnosť STAVOJ, s.r.o. sa špecializuje na komplexnú obnovu bytových domov, ktorá pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strešného plášťa, výmeny okenných a dverných konštrukcii, kompletnej obnovy podlahových plôch balkónov a lódžií, interiérových plôch bytových domov vrátane zateplenia stropov, výmenu presklených schodiskových konštrukcii, kovových konštrukcií a výplni zábradlí balkónov a lódžií, výmenu rozvodov teplej úžitkovej vody, cirkulácie, studenej vody, kanalizácie, plynoinštalácie a ležatých rozvodov a rekonštrukciu výťahov. Okrem realizačných prác spoločnosť STAVOJ, s.r.o. vie zabezpečiť energetické zhodnotenie budov pred a po vykonaní obnovy ako aj kompletné poradenstvo v oblasti energetiky, zateplenia a obnovy vrátane vypracovania projektovej dokumentácie. Spoločnosť STAVOJ, s. r. o. realizuje zatepľovacie práce s dvomi zatepľovacími systémami. Systémom BASF -MultiTherm na ktorý ma udelenú licenciu od TSÚS ( TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ) číslo licencie: 14/383/LIE a systémom Baumit na ktorý ma udelenú licenciu od TSÚS ( TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ) číslo licencie: 14/423/LIE.”

PRECÍZNOSŤ

“Spoločnosť STAVOJ, s.r.o. pripravuje ce- nové ponuky dôkladne a precízne, na základe vykonanej obhliadky objektu, preštudova- nia projektovej doku- mentácie a bez ceno- vých extrémov.”

PRÁCA

“Spoločnosť STAVOJ, s.r.o. vykonáva všetky práce v požadovanej kvalite, v zmysle tech- nologických predpisov a postupov v rátane dodržiavania pod- mienok licencie TSUS a BOZP.”

POMOC

“Spoločnosť STAVOJ, s.r.o. venuje z každej zrealizovanej zákazky 1% sociálne a zdra- votne slabším rodi- nám, ktoré sú v hmot- nej núdzi a nevy- hnutne potrebujú fi- nančnú pomoc. ”

CERTIFIKÁTY

Licencia TSUS - Baumit


Licencia TSUS - BASF


ETA - Multitherm NEO


ES - Certifikát zhody MultiTherm Neo


ETA - Multitherm MM


ES - Certifikát zhody MultiTherm MM

TIETO PROJEKTY RIADIL MGR. MARCEL METES
Sídlo

Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava

Konateľ

Mgr. Marcel Metes

metes@stavoj.sk

0940 606 100

Technické zabezpečenie stavieb

Štefan Janech ml.

sjanech@stavoj.sk

0903 733 139

Office manažérka

Silvia Metesová

metesova@stavoj.sk

0940 606 101